رفتم به کنار رود

سر تا پا مست

رودم به هزار قصه می برد ز دست

چون قصه درد خویش با او گفتم

لرزید و رمید و نالید و شکست

زنده یاد فریدون مشیری