جوراب ها و پاپوش های کوچولو موچولو برای کوچولو موچولوها (دینقیلی مینقیلی لار )این جوراب ها و پاپوش ها حاصل شبهایی است که تلویزیون تماشا می کنی و نمی خواهی دست خالی باشی


بافتن هر جفت حدود دو ساعت یعنی ،  مدت زمانی که یک فیلم سینمائی طول می کشد بافت شان هم بسیار ساده مثل آب خوردن است