قطره ای از دریای بیکران بودن قدمی است رو به جلو

نام کتاب :
Viele brauchen Erfahrung ,
wir haben sie ...
Gedanken ... 50 plus
*

 کتابفروشی آنلاین آمازون در آلمان

Amazon