کئچمه نامرد کؤرپوسوندن قوی آپارسین سئل سنی 

یاتما تولکو دالداسیندا ، قوی یئسین آسلان سنی

از پل نامرد نالوطی نگذر ، بگذار سیل ببرد تو را

پشت سر روباه پناه نگیر ، بگذار شیر بخورد تو را

*

خفه شدن در سیل مشکلات هزار بار بهتر از کمک خواستن از نالوطی نامرد است و زیر چنگال شیر جان دادن هزار بار بهتر از پناه بردن به روباه صفت مکار است.

*