تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار 
هر چه می خواهی ببر اما نبر نان کسی