می روم

دفتر پاکنویسی بخرم

زندگی را باید

از سر سطر نوشت

«  قیصر امین پور »