از عزيزانی که لطف کرده و پيام نوشته اند و پاک شده پوزش می طلبم مشکلی در وبلاکم به وجود آمده بود که برطرف شد .