بزرگ در کتاب کوچه

بزرگش نخوانند اهل خرد /  که نام بزرگان به زشتی برد ( سعدی )

سر بزرگ ، بلای بزرگ / آنچه شخص را به مخاطره می افکند افکار بلند است.

سنگ بزرگ علامت نزدن است . / طرح های بزرگ و نقشه های بیش از حد توانائی به انجام رسیدنی نیست.

هر که را سر بزرگ ، درد بزرگ 

هر که سرش بزرگتر دردش بزرگتر                  

بزرگی حمام را باید از سربنیه اش تشخیص داد. / نخستین برخورد می تواند معرف شخصیت والا یا پست هر کس باشد.

دختر قاضی را ننه بزرگ هم که باشد می گویند دختر قاضی / فرد اصیل و صاحب نسب در همه حال همان است که هست.

سنگ کوچک هم سر بزرگ را می شکند. 

عاقبت گرگ زاده گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود ( سعدی )

بخشش از بزرگتر است و گناه از کوچکتر

دیر زائیده زود می خواهد بزرگ کند. / در ریشخند شتابی نابجا می آورند.

روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد . / مزاحی است در اظهار گرسنگی شدید.

شتر هم خیلی بزرگ است.  / بزرگی و شایستگی حرمت به هیکل و جثه نیست.

گوساله که بزرگ شود می شود گاو . / کودک کودن و بی استعداد در بزرگی نیز چیزی نخواهد شد.

/ 3 نظر / 29 بازدید
sina

سنگ بزرگ نشانه نزدن است. بزرگی به عقل است . بزرگی ار بتوانی لاف بزرگان نتوان زد مگر...

اورین

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی با سلام این یکی هم از دیوان حافظ تقدیمی از طرف ..