سلطان سلیمان قانونی - 2

 

Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânım oğul

ای دمادم مظهر عصیان و طغیان ، پسرم
Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermânım oğul

بر گردنت هرگز طناب فرمان نیاندازم ، پسرم
Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezîd Hân'ım oğul

من دلم می آمد ( به کشتنت ) ای بایزید خان ، پسرم؟
Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

حداقل نگو که بی گناهی ، پسرم

Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkiçün

به حق اولیا و انبیا و ارواح اعظم
Nûh u İbrâhim ü Mûsâ İbni Meryem hakkiçün

به حق نوح و ابراهیم و موسی و مریم
Hâtem-âsâr-ı nübüvvet Fahr-i Âlem hakkiçün

به حق ختم پیامبران افختار عالم
Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

حداقل نگو که بی گناهی پسرم

Âdem adın etmeyen Mecnûna sahrâlar durak

بر مجنونی که اسم آدم نیاورد ، صحراها مکان
Kurb-i ta'atden kaçanlar dâ'imâ düşer ırak

کسانی که از قرب و اطاعت می گریزند دور می شوند
Ta'n değildir der isen Vâ hasretâ dârü'l-firâk
Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

حداقل نگو که بی گناهیپسرم

Neş'et-i Hakdır nübüvvet râm olan olur kerîm

نشات حق استنبوت ، فرمانبردار کریم می شود
Lâ-tekul üf kavlini inkâr eden kalır yetîm

لاتکول اف را هرکس انکار کند بی کس می ماند
Tâ'ate isyâna alîmdür Hudâvend-i Kerîm

خداوند کریم بر اعمال عاصی عالم است
Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

حداقل نگو که بی گناهی ، پسرم

Rahm ü şefkat zîb-i îmân olduğun bilmez misin?

رحم و شفقت را که حسن ایمان است ، نمی دانی؟
Ya dem-i ma'sûmu dökmeden hazer kılmaz mısın?

از ریختن خون معصومین حذر نمی کنی؟
Abd-i âzâd ile Hak dergâhına varmaz mısın

نمی خواهی همراه بنده آزاد به درگاه حق بشتابی؟
Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

حداقل نگو که بی گناهی ، پسرم

Hak reâyâ-yı mutî'e râ'î etmişdir beni

حق مرا منجی رعایای مطیع کرده است
İsterim mağlûb edem agnâma zîb-i düşmeni

می خواهم دشمن را مغلوب کنم
Hâşe lillâh öldürürsem bî-günâh nâgâh seni

حاشا که تو را بی گناه بکشم
Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

حداقل نگو که بی گناهی پسرم

Tutalım iki elin başdan başa kanda ola

فرض کنیم هر دو دستت آخشته به خون باشد
Çünki istiğfâr edersin biz de afv etsek n'ola

وقتی توبه کنی ما هم ببخشیم ، چه می شود؟
Bâyezîdim suçunu bağışlarım gelsen yola

بایزیدم گناهت را می بخشم اگر هدایت شوی

Bî-günâhım deme bâri tevbe kıl cânım oğul

حداقل نگو که بی گناهی پسرم

*

منبع شعر : سریال محتشم یوز ایل قسمت 137 جواب سلطان سلیمان قانونی به پسر عصیانگرش شاهزاده بایزید

*

 

/ 3 نظر / 43 بازدید
اصغر

خداوند ” خــر ” را آفرید! و به او گفت:تو بار خواهی برد؛ از عقل بی بهره خواهی بود؛و همواره بر پشت تو باری سنگین خواهد بود؛و ۵۰سال عمر خواهی کرد! ” خــــر” به خداوند پاسخ داد: حداوندا؛من میخواهم خر باشم؛اما ۵۰سال برای عمرم طولانی است.. عمر مرا ۲۰سال کن. و خداوند آرزوی “خـــر” را براورده کرد. خداوند ” ســـگ” را آفرید! و به او گفت: تو نگهبان خانه انسان خواهی شد؛بهترین و وفادارترین یار انسان..و ۳۰سال عمر خواهی کرد! “ســــــگ” جواب داد: خداوندا! عمر مرا ۱۵سال کن. و خدا آرزوی سگ را هم براورده کرد. خداوند “میـــمون”را آفرید! و به او گفت: تو از این جا به آنجا میپری؛ برای دیگران شکلک در می آوری تا سرگرم شوند؛تو ۲۰سال عمر میکنی! “میــــمون”جواب داد:خداوندا ۲۰سال عمری طولانیست.. مرا ۱۰سال کافی است! و خداوند آرزوی میمون را نیز براورده کرد.. و سرانجام!خداوند ” انــــسان” را آفرید!و به او گفت: تو سروریِ همه موجودات زمین را در دست میگیری و بر تمام جهان مسلط میشوی؛ و ۲۰سال عمر میکنی! “انــــــسان” به خداوند گفت: سرورم؛ ۲۰سال برای من خیلی کم است!! آن ۳۰سالی که خر نخواست؛ آن ۱۵سالی که سگ نخواست؛آن ۱۰سالی که میمون نخواست

م-الف

با سلام من هم از آشنایی با شما خوشحالم. با افتخار شما هم لینک شدید.

ا ل

اوتمان تورک لری آداملیک تان اوزاک گزلر اونلار اسکی زمانان آذری تورک لرین اینجیدیبلر