برخیز که می رود زمستان - شعر زیبای سعدی

برخـیز که میـرود زمسـتان                         

بگشـای در سـرای بسـتان

نارنـج و بنفشـه بر طبـق نه                   

منقـل بگـذار در شبسـتان...

برخـیز که باد صـبح نوروز                      

درباغـچه میکـند گل افشان

خــاموشی بلـبلان مشـتاق                      

در‌ موسم گـل ندارد امکان...

بــوی گـل بامـداد نـوروز                       

و آواز خـوش هـزار دسـتان

بس‌جامه‌فروخته‌است‌و‌دستار                

بس‌خانه‌که‌سوخته‌است‌و‌ دکان  

/ 1 نظر / 5 بازدید