گیوتین

خاصیت میز و صندلی و نیمکت و کلاس و مدرسه ، شلوغی و بازیگوشی و بر سر و روی همدیگر پریدن است. بوی گچ و مداد تازه تراشیده شده ، محصل را رئشه می کند که از هر موضوعی لطیفه و شعر بسازد ، هنگام سخن گفتن معلم به هر جمله جزئی بخندد ، پودر گچ رنگی را روی صندلی معلم بپاشد و سلیقه و پاکیزگی او را به هم بزند. گاهی که به حرفهای مرحوم دبیر تاریخمان می خندیدیم ، می گفت :« امروز بخندید زیرا خصوصیت آشکار محصل خندیدن است. بخندید تا دنیا با شما بخندد. اما فردای روزگار که یاد سخنان من می افتید البته که بر روح صبور و آموزگار من فاتحه خواهید خواند. روزی داشت درمورد فرانسه و گیوتین صحبت می کرد. در مورد روش کار این وسیله مخوف سخن می گفت وما وحشت زده گوش می کردیم. آنان دیگر چه حیواناتی بودند ؟ مگر می شود با خیال راحت بنی آدم را گرفت و سرش را زیر تیغ گذاشت و با آن ضربه هولناک از تن اش جدا کرد؟ دبیر تاریخمان می گفت :« هر کار وحشتناک اولش ترس و غم و گریه و تاسف دارد . اما وقتی تکرار شد عادی می شود و به تدریج موجب هیجان و شادی نیز می شود. مثل همین گیوتین. اعدام با گیوتین اول موجب وحشت و ناراحتی تماشاگران شد. بعد به تدریج مردم برای تماشای جان دادن معدوم دور گیوتین جمع شدند و سرانجام تماشای جان دادن محکومین برای تماشاگران تبدیل به نوعی تفریح و هیجان شد. »
دبیر تارخمان می گفت :« از تاریخ یک جمله خوب آموخته ام در عفو لذتی است که در انتقام نیست. شما هم یاد بگیرید. دونیانین قویروغو اوزوندو ( دم دنیا دراز است) و ممکن است روزی به دردتان بخورد.»
امروز با خواندن مطالبی در مورد دکتر گیوتین و اعدام و گذشت نکردن ، برای چندین و چند بار به روح دبیر تاریخمان قاتحه خواندم.

سخنان وکیل این نوجوان اعدام شده

*

/ 1 نظر / 3 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

از پس شيشه ي عينک ،استاد ، سرزنش بار مرا مي نگرد باز در ديده من مي خواند،که چها در دل من مي گذرد مي کند مطلب خود را دنبال ،«بچه ها عشق گناه است گناه » واي اگر بر دل نو خاسته اي ،لشکر عشق بتازد بيگاه مي نشينم همه ساعت خاموش ،با دل خويشتنم دنيايي است ساکتم گر چه به ظاهر اما، در دلم با غم تو غوغايي است مبصر امروز چو اسمم را خواند ،بي سبب فرياد کشيدم غايب رفقايم همگي خنديدند که جنون گشته به طفلک غالب بچه ها هيچ نمي دانستند ،که من آنجايم و دل جاي دگر دل آنهاست پي درس و کتاب ،دل من در پي سوداي دگر من به ياد تو و آن روز بهار که تو را ديدم در جامه زرد تو سخن گفتي اما نه ز عشق،من سخن گفتم اما نه ز درد من به ياد تو و آن خاطره ها ،ياد آن دوره که بگذشت چو باد که در اين وقت به من مي نگرد،از پس شيشه ي عينک استاد با خيالت خوشم از اول زنگ ،لحظه اي فارغ از اين دنيايم «زنگ خورده است منوچهر بيا»،تو فريدون برو من مي آيم منوجهر نيساني